Diszkurzív Műhely

Az általam vezetett Diszkurzív Műhely 2002-ben kezdte meg működését az MTA Politikai Tudományok Intézetében. A kutatószeminárium azt szolgálja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a diszkurzív szemlélet alapkérdéseivel és képviselőivel, elsajátítsák a tudományos kutatás metodológiáját, és képesek legyenek önálló tudományos tevékenységre, színvonalas tudományos munkák megírására és publikálására. A résztvevők többsége politológus, de van közöttük szociológus, pszichológus, irodalmár és történész is. A tagok nagyobb része a tanítványaim közül kerül ki, de a szeminárium munkájában részt vesz egyetemi hallgató, doktorandusz és fiatal kutató is. A foglalkozások nyitottak, ezért előfordul, hogy az állandó résztvevőkön kívül mások is beülnek a vitákra. A részvétel önkéntes, az itt folyó munka nem része a hivatalos oktatási szisztémának.

A Műhely történetében több nagyobb szakasz különíthető el. Az első időkben a résztvevők azokat a munkákat beszélték meg, amelyeken éppen dolgoztak. Ezek nagyrésze eljutott a tudományos publikációig. A második szakaszban a résztvevők mindegyike hosszabb-rövidebb írásokban próbálta tisztázni a diszkurzív szemlélethez való viszonyát. Ezekből olvasható egy válogatás a Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport honlapján.
A harmadik szakasz 2003 végén vette kezdetét. A résztvevők egy empirikus kutatás indítását határozták el, amelynek tárgya a Fidesz — Magyar Polgári párt volt. 2004-ben a sokféle ötletből és elképzelésből hosszas viták során kialakultak a közös kérdések és a hozzájuk rendelhető metodológiák, s így lehetségessé vált egy elmélyült és sokrétű kutatási projekt elindítása, amelynek munkacíme: "Fidesz-valóság" volt. A kutatást az OTKA is támogatta, és eredményeit a Műhely tagjai előbb egy tudományos konferencián mutatták be, majd egy önálló tanulmánykötetben publikálták. A negyedik szakasz a Fidesz-projekt befejeződése után indult, és célja néhány kurrens európai elméleti irányzat megismerése volt. Emilia Palonen tartott 8 foglalkozásból álló rövidkurzust az essexi diskurzuselmélet két jelentős teoretikusának, Ernesto Laclaunak és Chantal Mouffe-nak a munkásságáról, majd Szűcs Zoltán Gábor vezetett egy három foglalkozásból álló minikurzust Kari Palonen munkásságáról. A Chantal Mouffe munkásságával foglalkozó kurzus angol nyelven folyt.

2006-os év a Műhely életében fontos időszak volt. A tagok egyrészt önálló szekcióban mutatkoztak be a magyar politikatudományi társaság vándorgyűlésén júniusban, majd szeptemberben egy három napos finn-magyar szemináriumon vettek részt, ahol kutatási témáikból angol nyelven előadásokat tartottak. Előadásaik önálló working paper kötetben jelentek meg. A műhely munkájának következő szakasza 2006 szeptembertől datálható. Ez két irányú. Egyrészt változatlanul folyt a tagok által készített munkák megvitatása, másrészt nagyobb lendületet vett a Műhelybe járó tagok PhD disszertációinak készítése. Ennek eredménye nyomán két munkahelyi vitára került sor 2010-ig bezáróan és egy védésre is, amely Szűcs Zoltán Gábor Antalli pillanat című munkája volt.

A Műhely munkája 2008 szeptembertől MTA PTI-ben "nemkívánatossá" s rendszertelenné vált. A tagok ekkor Szabó Márton lakásán találkoztak egészen 2011 januárjáig, amikor ismét az MTA Politikatudományi Intézetében kezdődtek el a munkák, ahová egyébként a Műhely három tagja is főállású kutatói státusba került. A Műhely életének örvendetes eseménye, hogy 2008-től két hullámban is sok fiatal kapcsolódott be a munkába; az "ovisok" és a "bölcsisek", ahogy az idősebbek nevezik őket. Létszámuk eléri a tiz főt. Az is komoly változás, hogy a Műhely idősebb tagjai folyamatosan részt vesznek a fiatalabbak képzésében, sőt önálló programokat is szerveznek a számukra.

2017 / 2018. évi program

 • 2017. október 26 — 27.
  Régi és új műhelytagok előadása a Dialógus, vita, diskurzus: Konferencia a 75 éves Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról című tudományos tanácskozáson az MTA Humán Tudományok Kutatóházában. Rendező az MTA TK Politikatudományi Intézete
  • Boda Zsolt – A politikai attitűdök interszubjektív természete – empirikus kihívások
  • Bezsenyi Tamás – A bűnelkövető diszkurzív értelmezése a szocialista kori kriminalisztikai irodalomban
  • Derekas Győző – Az irreguláris hadviselés jelenségének politikaelméleti értelmezése Carl Schmitt, Jean Baudrillard és Szabó Márton írásaiban
  • Gyulai Attila – A politikai diszkurzív fogalma
  • Horváth Szilvia – Diskurzus, vita, konfliktus
  • Illés Gábor – Rend, cselekvés, politikai diskurzus
  • Koroncai András – Diszkurzív politikatudomány a hermeneutika és a poszthermeneutika ütközőpontjában
  • Lóránd Zsófia – Diszkurzív politikatudomány és feminista eszmetörténet
  • Lipcsei László Péter – A magyarországi szélsőjobb valóságának diszkurzív politikatudományi értelmezése
  • Nagy Ágoston – A fogalomtörténet Magyarországon
  • Pap Milán – Diskurzus és ideológia: a szocialista korszak beszédmódjai Magyarországon
  • Pál Gábor – A politikai ellenségképzés és a politikai erőszak kérdésköre Szabó Márton írásaiban
  • Szűcs Zoltán Gábor – Politikai poétika
 
 • 2018. február 27.
  Koroncai András A diszkurzív politikatudomány a hermeneutika és a poszthermeneutika ütközőpontján című dolgozatának a vitája.
 • 2018 március 6.
  Illés Gábor Politikai realizmus és kontingencia című dolgozatának vitája
 • 2018. március 27.
  Lipcsei László A magyarországi szélsőjobb diszkurzív értelmezésének lehetőségei a nemzeti rock dalszövegekben című dolgozatának a vitája
 • 2018. április 17.
  Mendly Dorottya Constructing Agency: The UN in a Global Governmentality című dolgozatának a vitája
 • 2018. május 8.
  Vörös Katalin „Hordót a szónoknak”. Kódolt antiszemitizmus a politikai diskurzusban 1990 és 1994 között című dolgozatának a vitája.

2016 / 2017. évi program

 • 2016. október 11.
  Vékony Dorottya A menekült mint politikai ellenség Orbán Viktor beszédeiben című dolgozatának vitája
 • 2016. október 25.
  Illés Gábor Karakter, integritás, erények. Bernard Williams és a politikai cselekvés normativitása című dolgozatának vitája
 • 2016. november 15.
  Kővári Bence A politikai manipuláció elmélete és gyakorlata a realista politikaelmélet értelmezési keretén belül című dolgozatának vitája
 •  
 • 2017. február 28.
  Lipcsei László Elbeszélt nemzet című dolgozatának vitája
 • 2017. április 24.
  Pap Milán A Kádár-korszak „szocialista demokráciája” című PhD dolgozat nyilvános vitája és védése

2015 / 2016. évi program

 • 2015. szeptember 22.
  Pap Milán: Kádár demokráciája: Politikai ideológia és társadalmi utópia a Kádár-korszakban című dolgozatának vitája
 • 2015. november 27.
  Politika tükör országban 3. Műhelykonferencia a populáris kultúra és a politika viszonyáról (Előadók: Csurgó Bernadett, Egry Gábor, Pintér Károly, Szűcs Zoltán Gábor, Zágoni-Szabó Bella)
 •  
 • 2016. február 9.
  Takács Dávid: Forradalom és megváltás: Philip K. Dick politikai teológiája című dolgozat vitája
 • 2016. február 24.
  Pap Milán: Kádár demokráciája: A Kádár-korszak egy ideológiai fogalmának elemzése című PhD dolgozatának munkahelyi vitája
 • 2016. március 1.
  Pap Milán - Nagy Ágoston: Nemzetépítés, modernizáció és a "bekúszó" kapitalizmus: Kelet-Európa populáris antropológiája a National Geographic Magazine-ban, 1970-1990 című dolgozat vitája
 • 2016. március 22.
  Mendly Dorottya: "Turn the world UN blue": Szimbolika az ENSZ 70. évfordulójának ünnepi kezdeményezésében című dolgozatának vitája
 • 2016. május 3.
  Lipcsei László: A diszkurzív társadalomtudományi megismerés lehetőségeiről című dolgozatának vitája.
 • 2016. május 17.
  Gyulai Attila: Nyelv és retorika Carl Schmitt politikaelméletében (PhD dolgozat nyilvános védése)

2014 / 2015. évi program

 • 2014. szeptember 16.
  Bene Márton Békemenet és a médiadiskurzus című dolgozatának vitája
 • 2014. október 7.
  Koroncai András Niklas Luhmann és a diszkurzív politikatudomány című dolgozatának vitája
 • 2014. november 4.
  Pap Milán "Munkásdemokrácia": Üzemi demokrácia a Kádár-korszakban című dolgozatának vitája
 • 2014. december 12.
  Politika egy tökéletlen világban. Workshop a politikai realizmusról
 •  
 • 2015. február 10.
  Bezsenyi Tamás "Más férfi nem volt nő". Emlékezetkonstrukciók Pipás Pista társadalmi-nem váltásáról és gyilkosságairól című dolgozatának vitája
 • 2015. február 24.
  Illés Gábor Thuküdidész és a politikai realizmus című dolgozatának vitája
 • 2015. április 14.
  Pap Milán Periféria és a vonzás művészete című rewiev dolgozatának vitája
 • 2015. május 5.
  Koroncai András Rend és rendkívüli Hannah Arendtnél című dolgozatának vitája

2013 / 2014. évi program

 • 2013. szeptember 24.
  Vékony Dorottya A polgárosodás politikai programja a FIDESZ és az MSZP programjában című dolgozatának vitája
 • 2013. október 8.
  Győri Lóránd A laikus személy diszkurzív konstrukciója a szakértői elméletekben című dolgozatának vitája
 • 2013. október 22.
  Pap Milán Ideológia, erélytelenség, „szabadság”:  A liberalizmus fogalma a Kádár-kor szótárirodalmában című dolgozatának vitája
 • 2013. november 5.
  Thomas A. Schwandt Three Epistemological Stances for Qualitative Inquiry: Interpretivism, Hermeneutics, and Social Constructionism című publikációjának megbeszélése
 • 2013. november 19.
  András Hanga két dolgozatának vitája. 1. Historizáló nemzetépítés. 2. Versengő identitások és emlékezetpolitikák.
 • 2013. december 3.
  Jonathan Maynard A map of the field of ideological analysis című publikációjának megbeszélése, bevezeti Pap Milán.
 •  
 • 2014. február 4.
  Hites Sándor irodalomtörténész két dolgozatának vitája a szerző részvételével. 1. „Ki látta jönni?” A gazdasági előrejelzés kultúraantropológiájáról válság idején (Helikon 2005/4. szám). 2. „pedig én is ott voltam!” Széchenyi István és a jövő előrejelzése. (Debreceni Disputa 2008/2.)
 • 2014. február 18.
  Kiss Balázs Érzelmek és politikatudomány című írásának (Politikatudományi Szemle 2013/3. szám) a megvitatása a szerző részvételével
 • 2014. március 4.
  Szűcs Zoltán Gábor Lehetséges-e diszkurzív realizmus? Gondolatok egy lehetséges közös kutatásról. (Kézirat, készült: 2014 február)
 • 2014. március 17.
  Boda Zsolt Homo politicus, avagy egy politikai cselekvés- és motivációelmélet vázlata (Politikatudományi Szemle 2012/4. szám) című dolgozatának vitája a szerző részvételével
 • 2014. március 27.
  Gyulai Attila: Nyelv és retorika Carl Schmitt politikaelméletében (PhD értekezés vitája közösen a Demokrácia- és Politikaelmélet Osztállyal)
 • 2014. április 15.
  Gelei András közgazdász-szociológus A szervezet interpretatív megközelítése című publikációjának a megvitatása a szerző részvételével
 • 2014. május 6.
  Pap Milán: A demokrácia és a korai kádárizmus ideológiai nyelve című kéziratának a vitája

2012 / 2013. évi program

 • 2012. október 2.
  Bodnár-Király Tibor: A "Decsy-biográfia" helyzete és kutathatósága
 • 2012. október 16.
  Illés Gábor - Borbély Zoltán: Válságkonstrukciók
 • 2012. november 20.
  Gerő Márton - Kopper Ákos: A civil és politikai társadalom megkülönböztetése és kapcsolata a magyar civil társadalom gyarmatosításának egy folyamatáról
 • 2012. december 4.
  Pap Milán: A politikai filozófiától az ideológiáig. Michael Freeden és az ideológia konceptuális morfológiája
 •  
 • 2013. január 8.
  Nagy Ágoston - Porkoláb Tibor: A nemzeti viselet és a koronaőrző bandériumok a XVIII. század végi politikai diskurzusokban
 • 2013. február 7.
  Gyulai Attila: A döntés fogalma Paul de Mannál
 • 2013. február 28.
  Illés Gábor: A populizmusról másképp. Ernesto Laclau Populista ész című könyve
 • 2013. április 4.
  Horváth Szilvia: A demokrácia és a politikai. Egy retorikai-diszkurzív demokráciaelmélet vázlata. PhD Értekezés
 • 2013. április 25.
  Pap Milán: A liberalizmus fogalomtörténete. Bevezetés
 • 2013. május 23.
  Pap Milán: A koncepció kritikájától a kritika koncepciójáig: A liberalizmus fogalma a késő Kádár-kor társadalomtudományában

2011 / 2012. évi program

 • 2011. szeptember 5.
  Nelson Philips - Cynthia Hardy: Discourse Analysis. (London: Sage 2002.) című könyvének megbeszélése (1-2 fejezet)
 • 2011. szeptember 8.
  Nelson Philips - Cynthia Hardy: Discourse Analysis. (London: Sage 2002.) című könyvének megbeszélése (3. fejezet)
 • 2011. szeptember 13.
  Nelson Philips - Cynthia Hardy: Discourse Analysis. (London: Sage 2002.) című könyvének megbeszélése (4. fejezet)
 • 2011. szeptember 27.
  Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány elemzési módszere
 • 2011. október 18.
  Hat elemzési vázlat megbeszélése a 2008 évi "szociális népszavazás" parlamenti vitájáról
 • 2011. október 25.
  Szűcs Zoltán Gábor: Megbízható-e egy diskurzuselemzés
 • 2011. november 8.
  Összegző vita; egy lehetséges közös tanulmányok előkészítése
 •  
 • 2012. január 17.
  Bugár László: Magunk- és magukfajták: a lehatárolás nehézségei és az ellenségképzés kontinuitása. A Moldova-riportok elő és utóéletének diszkurzív megközelítése
 • 2012. január 31.
  Szűcs Zoltán Gábor: Politikai gondolkodás és politikai cselekvés. Elméleti és módszertani esszé
 • 2012. február 14.
  Gyulai Attila: A parlamentarizmus mint jelenlétkultúra
 • 2012. február 21.
  Horváth Szilvia: Demokrácia és politikai cselekvés. PhD értekezés
 • 2012. március 6.
  Derekas Győző: Thomas Mann totalitarizmus-felfogása
 • 2012. március 27.
  Nagy Ágoston - Pap Milán: A politika konceptualista eszmetörténete. Kari Palonen: Küzdelem az idővel című könyvéről
 • 2012. április 17.
  Bodnár-Király Tibor: Az elíziumi beszélgetések szatirikus kontextusa, mint a késő felvilágosodás kori magyar politikai irodalom utópikus kerete

2010 / 2011. évi program

 • 2010. szeptember 13.
  Találkozás és a félévi program megbeszélés
 • 2010. szeptember 27.
  Pál Gábor: A gyűlöletbeszéd fogalma a magyar politikai diskurzusban,1994-2004. (PhD Disszertáció)
 • 2010. október 11.
  Gyimesi Mihály: Spinning the Discourse for Interethnic Reconciliation
 • 2010. október 25.
  Hell Roland: A Kádár-rendszer politikai elitjének rekrutációja és összetétele
 • 2010. november 8.
  Filippov Gábor: Bebalzsamozott Szálasi. Ötletek és irányok a jelenkori magyar nemzetiszocialista mozgalmak értelmezéséhez
 • 2010. november 22.
  Győri Lóránd: Posztmodern médiakritikai beszédmód az on-line médiában
 • 2010. december 6.
  Vékony Dorottya: 2010 válsága a rendszerváltás tükrében

Bevezetés a diszkurzív politikatudományba:
Kurzus kezdő diszkurzívok számára

 • 2011. január 31.
  Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány szemlélete
 • 2011. február 14.
  Szabó Márton: Diszkurzív politikatudomány és diskurzuselemzés
 • 2011. február 28.
  Gyulai Attila: A retorika mint politika és mint politikaelmélet
 • 2011. március 28.
  Pál Gábor: Az ellenség képe a politikai diskurzusban
 • 2011. április 11.
  Pál Gábor: Az összeesküvés-diskurzusok értelmezési lehetőségei
 • 2011. április 18.
  Szűcs Zoltán Gábor: Diskurzusok történeti perspektívában: elméletek
 • 2011. május 2.
  Szűcs Zoltán Gábor: Diskurzusok történeti perspektívában: példák
 • 2011. május 16.
  Horváth Szilvia: Politikai identitásdiskurzusok

2008 / 2009. évi program

 • 2008. szeptember 26.
  Zsófia Lóránd: Feminism as Counterdiscourse in Yugoslavia in Two Different Contexts
 • 2008. október 17.
  Bodnár-Király Tibor — Nagy Ágoston: Egy különös eszmetörténeti kiméra. Takács József politikai eszmetörténeti könyvéről
 • 2008. november 14.
  Finta László: A szabadság zsarnoksága
 • 2008. november 28.
  Horváth Szilvia: Politika és identitás. Bevezető fejezetek
 • 2009. március 27.
  Horváth Szilvia: A hiányzó identitás nyomában: Az EU és a politikai identitás diszkurzív elmélete

2007 / 2008. évi program

 • 2008. május 9.
  Horváth Szilvia: Identitás és politika
 • 2008. április 11.
  Szárnyas Gábor: Publicisztika és politika
 •  
 • 2007. december 18.
  Szűcs Zoltán Gábor: A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989-1993: A rendszerváltás "antalli pillanata". Elkészült PhD értekezés vitája.
 • 2007. november 13.
  Téglás János: A magyarországi madarászat hálózatai. Készülő PhD dolgozat részlete (A gyűrűző-táborok világa)
 • 2007. október 30.
  Pál Gábor: Esettanulmányok I. Ellenség a kapuk előtt. ("Gyűlöletbeszéd"-diskurzusok 2001-ben) PhD dolgozat fejezete.
 • 2007. október 16.
  Szabó Márton: Politikai kommunikáció és kultúra. Egy lehetséges MA kurzus terve.
 • 2007. október 9.
  Horváth Szilvia: Identitás — Vázlat 1: Az identitás politikaelméleti értelmezése felé. Az identitás megtestesülése. PhD értekezés koncepciója.

2006 / 2007. évi program

 • 2007. május 22.
  Pál Gábor: Ellenség a kapuk előtt ."Gyűlöletbeszéd" — diskurzusok 2001-ben. Kézirat.
 • 2007. május 8.
  J.G.A Pocock: The reconstruction of discourse: Towards the History of Political Thought című tanulmányának megbeszélése.
 • 2007. április 24.
  Filippov — Földvári — Gyulai — Horváth — Kaposi — Nagyidai — Pál -Pálvölgyi — Szárnyas -Szűcs — Takács — Téglás: Kéziratok A politika határai című kutatási programhoz.
 • 2007. március 27.
  A politika határai című kutatási program első megbeszélése.
 • 2007. március 6.
  Horváth Szilvia: MSZMP/MSZP. Néhány kérdés egy vázlatban (PhD értekezés. Koncepció és tézisek). Gyulai Attila: A kormányzás értelmezései a rendszerváltás után Magyarországon (PhD értekezés. Koncepció és tézisek).
 • 2007. február 27.
  Gyulai Attila: Egy diszkurzív stratégia értelmében felfogott igazságról és hazugságról. (A balatonőszödi beszéd értelmezéspolitikája) Kézirat.
 • 2007. február 20.
  Téglás János Vencel: A magyarországi madárvédelem tudás- és technikaszociológiai feltárása (PhD értekezés. A téma értelmezése, vázlata, egyes témák értelmezése, metodológiák, egy téma részletes bemutatása.)
 • 2007. február 13.
  Szárnyas Gábor: A hallgatás súlya. Egy médiabotrány politikai vonatkozásai. (Obersovszky Péter Öljétek meg tévémacit című könyve diszkurzív elemzése) Kézirat.
 • 2007. január 30.
  Szűcs Zoltán Gábor: A közjogi folytonosság a politikai vitákban Magyarországon a rendszerváltozás idején. Kézirat.
 • 2007. január 16.
  Szabó Ildikó: Nemzeti tematika és politikai szocializáció. A kollektív önmeghatározások politikai befolyásolása Magyarországon, 1867-2000. MTA doktori értekezés. Budapest 2006. Kézirat.
 
 • 2006. december 12.
  Téglás János Vencel: Vázlat a készülő disszertációról
 • 2006. november 28.
  Filippov Gábor: A gyűlölet nyelve. Istóczy Győző politikai gondolkodása
 • 2006. november 14.
  Szűcs Zoltán Gábor: Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban (1987-1993). Disszertációvázlat.
 • 2006. október 17.
  Pál Gábor: Gyűlöletbeszéd. A disszertáció vázlata.
 • 2006. október 10.
  Takács Dávid: A Szent Korona-vita és a nemzeti identitás kérdése
 • 2006. szeptember 26.
  Pál Gábor: Politikai diskurzus, populáris kultúra, South Park
 • 2006. szeptember 19.
  Nyitóbeszélgetés

2005 / 2006. évi program

 • 2006. május 23.
  Kari Palonen minikurzus III.
  Palonen, Kari: The Art of the Possible On the Periphery. J. K. Paasikivi and Urho Kekkonen in the Realpolitik tradition. In Jukka Kanerva — Kari Palonen (eds.): Transformation of Ideas on a Periphery. Political Studies in Finnish History. Helsinki: Finnish Political Science Association. 1987. 98-115.
 • 2006. május 16.
  Kari Palonen minikurzus II.
  Palonen, Kari: Max Weber's Reconceptualization of Freedom. Political Theory. 1999. 4. 523-544.
 • 2006. május 9.
  Kari Palonen minikurzus I.
  Palonen, Kari: The History of Concepts as a Style of Political Theorizing: Quentin Skinner's and Reinhart Koselleck's Subversion of Normative Political Theory. European Journal of Political Theory (1) 1. 91-106.
 • 2006. március 7.
  Chantal Mouffe Mini-course III. (discussion in English)
  Radical Democracy and multipolar world order
  Reading: Chantal Mouffe: On The Political. London and New York: Routledge. 2005. Chapter Five and Six: Conclusion (90-130. p.)
 • 2006. február 28.
  Chantal Mouffe Mini-course II. (discussion in English)
  Critique of the third way
  Reading: Chantal Mouffe: On The Political. London and New York: Routledge. 2005. Chapter Three and Four (35-89. p.)
 • 2006. február 21.
  Chantal Mouffe Mini-course I. (discussion in English)
  Politics and the political: Chantal Mouffe reading Schmitt.
  Reading: Chantal Mouffe: On The Political. London and New York: Routledge. 2005. Chapter One and Two (1-34. p.)
 • 2006. február 14.
  Pálvölgyi Kata: Nyelv és rendszerváltás. Nagy Imre és társai újratemetésének pragmatikai és diszkurzív elemzése. (Kézirat)
 • 2006. február 7. - Filippov Gábor: A politika tekintélye. Recenzió Balázs Zoltán: A politikai közösség (Bp., Osiris, 2003.) című könyvéről. (in Politikatudományi Szemle 2005/4-5.)
 
 • 2005. december 12.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről. Vezeti Emilia Palonen. 5. foglalkozás: Empirikus vizsgálatok
 • 2005. december 6.
  Beszélgetés Gyáni Gábor történésszel. Közös program a Magyar Politikatudományi Társaság Diskurzuselméleti Szakosztályával.
 • 2005. november 29.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről. Vezeti Emilia Palonen. 4. foglalkozás: Elemzés és kritika.
 • 2005. november 22.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről. Vezeti Emilia Palonen. 3. foglalkozás: Az elemzéssel kapcsolatos elméletek.
 • 2005 november 15.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről. Vezeti Emilia Palonen. 2. foglalkozás: Gyökerek és logikák.
 • 2005. november 8.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről. Vezeti Emilia Palonen. 1. foglalkozás: Az essexi és más diskurzuselméleti irányzatok.
 • 2005. október 14.
  "Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi megközelítések" Tudományos konferencia. A konferencia előadói a Műhely tagjai.
 • 2005. október 4.
  Készülés a "Fideszvalóság" című konferenciára. Kötetlen beszélgetés.
 • 2005. szeptember 20.
  Készülés a "Fideszvalóság" című konferenciára. A tervezett előadások megvitatása.
 • 2005. szeptember 6.
  Készülés a "Fideszvalóság" című konferenciára. Szervezési kérdések megbeszélése.

2004 / 2005. évi program

 • 2005. június 14.
  Glózer Rita: Diskurzusok a civil társadalomról.
 • 2005. május 31.
  Pál Gábor: Az értelmezés politikája.
 • 2005. május 17.
  Gyulai Attila: A kormányzás változó értelmezése
  — a Fidesz kormányzati és ellenzéki szerepben.
 • 2005. május 3.
  Horváth Szilvia: Válaszok — és kérdések
 • 2005. április 26.
  Pál Gábor: Személyes politika — közhelyes diskurzus.
 • 2005. április 19.
  Téglás János: A Fidesz reflexív politikai profizmusa.
 • 2005. március 22.
  Gyulai Attila: A kormányzás változó értelmezései
  — a Fidesz kormányzati és ellenzéki pozícióban.
 • 2005. március 1.
  Draskovich Zita: Transzcendens és immanens valóságértelmezések: a 2002-es választási kampánytól a Szövetség megszületéséig.
 • 2005. február 8.
  Emilia Palonen: A Fidesz Budapesten: határteremtések és térfoglalások.
 • 2005. február 1.
  Földvári Anna: Rendszerváltoztatás az erőszak és a nyelv viszonyának tükrében.
 • 2005. január 11.
  Gyulai Attila: Fidesz/kormány/diskurzus.
 
 • 2004. december 21.
  Téglás János Vencel: Reflexív politikai profizmus.
 • 2004. december 7.
  Lóránd Zsófia: Nemi identitás, nemi szerep és a politika diszkurzív vizsgálata. A "nő"-fogalom a Fidesz diszkurzív valóságában.
 • 2004. november 23.
  Horváth Szilvia: Tudományos tudás és politikai tudás.
 • 2004. november 9.
  Szarvas Orsolya: Fidesz — identitás — válság.
 • 2004. november 2.
  Draskovich Zita: Modern kori teodicea.
 • 2004. október 19.
  Szűcs Zoltán Gábor: Az újkonzervatív forradalom.
 • 2004. október 12.
  Gyulai Attila: Önteremtés és valóságteremtés.
 • 2004. október 5.
  Cseri Bogáta: A Fidesz vereségkommunikációja.
 • 2004. szeptember 21.
  Kaposi Dávid: A szabadság malmai.
 • 2004. szeptember 14.
  G. Fodor Gábor: Politikai thanatológia?

2003 / 2004. évi program

 • 2004. június 22.
  G. Fodor Gábor: Hogyan prezentálták az eddig elkészült munkák a politikai problémát? (szóban előterjesztve).
 • 2004. június 15.
  Szabó Márton két módszertani tanulmányának ("A diszkurzív politikatudomány módszeréről" és a "Politikai egység és identitás") megbeszélése.
 • 2004. június 1.
  Lóránd Zsófia: A gender-kutatások és a diszkurzív politológia.
  A "nő"-fogalom a Fidesz diszkurzív valóságában.
 • 2004. május 25.
  Téglás János: Reflexív politikai profizmus.
 • 2004. május 11.
  Kaposi Dávid: Fidesz, politikai valóság és a diszkurzív pszichológia.
 • 2004. április 27.
  G. Fodor Gábor: Miért nem lett öngyilkos Orbán Viktor?
 • 2004. április 13.
  Szarvas Orsolya: Fidesz — identitás — dilemmák.
 • 2004. február 17.
  Kaposi Dávid: 1956-ról 2003-ban.
 
 • 2003. december 16.
  Lóránd Zsófia: A "nő"-fogalom a Fidesz diszkurzív valóságában.
 • 2003. december 9.
  G. Fodor Gábor: A kommunizmus tagadása.
 • 2003. december 2.
  Szarvas Orsolya: Fidesz — identitás — dilemmák, a narratív cselekvés tükrében 1988-2002.
 • 2003. november 25.
  Draskovich Zita: A politika szakralizálása.
 • 2003. november 18.
  Cseri Bogáta: A Fidesz vereség-kommunikációja.
 • 2003. október 27.
  Gyulai Attila: A Fidesszé vált szöveg — a szöveggé vált Fidesz.
 • 2003. október 14.
  Kötetlen beszélgetés, egyéni konzultáció Fidesz-ügyben.
 • 2003. szeptember 30.
  Szűcs Zoltán Gábor: Az igazság pillanata,
  avagy hogyan emlékeztek a választások napjára néhány nappal a választások után?

2002 / 2003. évi program

Alapító tagok: G. Fodor Gábor, Gyulai Attila, Lóránd Zsófia, Pál Gábor, Szarvas Orsolya, Szabó Márton, Szűcs Zoltán Gábor, Téglás János, Welhammer Zsolt

 • 2003. április 29.
  Általános megbeszélés a Fidesz-kutatás elindításáról: feladatvállalások.
 • 2003. április 15.
  Szabó Márton kutatásra vonatkozó írásainak (A diszkurzív politikai valóság és kutatása. Az empirikus kutatás lehetőségeiről) megbeszélése.
 • 2003. április 1.
  Szűcs Zoltán Gábor: A diszkurzív politikatudományról.
 • 2003. március 18.
  Gyulai Attila: Vázlat a politika textualitásáról.
 • 2003. március 4.
  Téglás János: Álláspontom a diszkurzív politológiában.
 • 2003. február 18.
  Pál Gábor: A diszkurzív politológia — tűnődések.
 
 • 2002. november 26.
  G. Fodor Gábor: "Politikai szecesszió"
  — Méray-Horváth Károly alkalmazott politikatudománya.
 • 2002. november 12.
  Pál Gábor: A MIÉP retorikája.
 • 2002. október 15.
  Szűcs Zoltán Gábor: A politikai emlékezet és a tudományos igazság (Horn Gyula Cölöpök című emlékiratának vázlatos narratológiai elemzése).
 • 2002. október 1.
  Welhammer Zsolt: "Diszkurzív" gyakorlat és politika
  — Szöveghelyek a két háború körüli évek magyar politikatudományából.

Szabó Márton

e3.hu/pdk

A diszkurzív politológia
a politikatudomány új területe, amely az 1990-es években kezdett kibontakozni mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos életben. Középpontjában egy szemléleti újítás áll. Művelői a politikát diskurzusnak, azaz jelentéses valóságnak tekintik, ami hangsúlyeltolódást eredményez a kutatás tárgyában és módszerében egyaránt. Ellentétben azonban azokkal az elterjedt nézetekkel, amelyek a politikát puszta kommunikációnak, nyelvi eszközökkel folytatott hatalmi harcnak tekintik, a diszkurzív politikatudomány nem akarja a politikai valóságot a beszédre redukálni. Éppen ellenkezőleg: a politika diszkurzív természetének feltárásával szembeszáll minden redukcionizmussal, s csupán annyit mond, hogy a politika egyértelműen nem vezethető le semmilyen külső determináló tényezőből, mert maga határozza meg saját határát, tárgyát és alanyait. Azt viszont állítja, hogy ebből a nézőpontból a politikai valóság új vonásai mutatkoznak meg. A diszkurzív politológia művelésének hazai központja az MTA Politikatudományok Intézete, ahol, építve az itt folyó korábbi munkákra, 2005. január elején alakult meg a Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport.