I. Publikációk 1990-től

Könyvek, monográfiák

Szerkesztett könyvek

Tanulmányok

Working Papers

Előszó, bevezetés

Fordítások

Előadások 2005-től

Publicisztikák, interjúk

 

II. Teljes publikációs lista időrendben

1967

 • A szocialista tudatról. Népművelési Értesítő. 1967 évi 3. szám, 294-297. p.

1968

 • Gondolatok a kultúra demokratizmusának megvalósításáról. Népművelési Értesítő 1968 évi 3. szám, 191-199. p.

1967

 • A művelődési házak helye a népművelésben. Szabolcs-Szatmári Szemle, 1969 évi 3. szám, 92-99. p.

1973

 • Megjegyzések a Fotográfia című filmhez. Szabolcs-Szatmári Szemle 1973 évi 2. szám, 136-139. p.

1974

 • A marxi történetfilozófiai rendszer kezdetéről. Magyar Filozófiai Szemle 1974 évi 4-5. szám, 673-675 p.
 • A társadalom megismerésének post festum jellegéről.
  Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis Tom 6/A. Nyíregyháza 1974. 43-52. p
 • Egy filozófiatörténet margójára.
  Szabolcs-Szatmári Szemle
  1974 évi 4-5. szám, 126-128. p.

1977

 • A nevelés filozófiai megalapozása felé. Szabolcs-Szatmári Szemle 1977 évi 5, 604-609. p
 • A munka mint erkölcsi érték. Társadalomtudományi Tanulmányok, Nyíregyháza 1977. 33-42.
 • A munka a szocializmusban. Népszabadság, 1977. július 9. 1. p.

1981

 • Munka és morál: A munkához való erkölcsi viszony funkciójának és értelmezésének történelmi változása.
  Budapest: Művelődési Minisztérium. "A filozófia időszerű kérdései" sorozat 50. száma, 1981, 168 p.
 • Munkamorál és társadalmi haladás.
  Társadalmi Szemle 1981. évi 8-9. szám, 18-27. p.
 • Közösség, erkölcs, nevelés. Társadalmi Szemle, 1981. évi 11. szám, 108-110. p.

1982

 • Fegyelem és szorgalom: Az erkölcsi értékrend átalakulása a tőkés gazdaság intenzív fejlődési szakaszában. Világosság, 1982. 5. szám, 272-278. p.

1983

 • Az öntudatos munka lehetősége és valósága: Társadalomkép és munkamorál a Magyar Tanácsköztársaság időszakában. Magyar Filozófiai Szemle 1983. évi 4. szám. 511-528. p.
 • Bérmunka és munkástudat. Társadalmi Szemle 1983. évi 6. szám, 52-60. p.
 • Tapasztalatok és javaslatok. Tájékoztató. Kiadja a Művelődési Minisztérium 1983. évi 3. szám, 206-213. p.

1984

 • A mindennapok tisztelete. Társadalmi Szemle 1984. évi 11. szám, 102-105. p.
 • Társadalmi valóság - társadalmi ideál. Mozgó Világ 1984. évi 4. szám, 3-16. p.
 • A hierarchikus tudatról. Valóság 1984. évi 4. szám, 28-37. p.

1985

 • (szerkesztés, válogatás ) Erkölcs: eszmény és valóság. Budapest. Kossuth 1985. 316 p.
 • A gazdasági értéktudat és modernizáció Magyarországon 1945 után. Böhm Antal (szerk.): Munka, gazdaság, társadalom. Kiadja a Magyar Szociológiai Társaság és a Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 1985. 185-206. p.
 • Gazdasági értéktudat és munkaideológia. Társadalmi Szemle 1985. évi 1. szám, 55-62. p.

1986

 • A munkaetika politikai elemei. In A gazdaság és a társadalom viszonya.
  Szeged: József Attila Tudományegyetem. 1986. 85-89. p.

1987

 • (szerkesztés válogatás) Vélemények - ellenvélemények erkölcsi kérdésekről. Budapest: Kossuth, 1987. 402 p.
 • A munkafegyelem mint társadalmi jelenség. Mozgó Világ 1987. évi 1. szám, 3-13. p.
 • Munkaszervezet és munkáskép az ötvenes évekből. Ipar - Gazdaság 1987. évi 4. szám, 29-34. p.
 • Munkaerkölcs, -fegyelem, ösztönzés. Népszabadság, 1981. december 8. 4. p.
 • Az irigység demokráciája? Vitaindító. Heti Világgazdaság, 1987. január 24. 24-26. p.
 • A rend lelke. Interjú. Készítette Csizmadia Ervin.  Élet és Irodalom, 1987. január 16. 8. p.

1988

 • "Szubjektum nélküli történelem?" Társadalmi Szemle 1988. évi 4. szám, 89-92. p.
 • A rendi szocializmus eszméje: Adalékok az 50-es évek ideológiatörténetéhez.
  Mozgó Világ
  1988. évi 2. szám, 3-11.

1989

 • A termelés társadalmi szereplői. Világosság 1989. évi 5. szám, 344-352. p.

1990

 • Az ideológia paradoxona. In Bayer József - Szabó Márton (szerk.): Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról. Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, 1990. 58-101. p.
 • (társszerkesztő Bayer József) Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról.
  Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, 1990. 200 p.

1991

 • A rendi "szocializmusról". In Tóth András (szerk.): Előadások a polgárosodásról I. Rendiség és polgárosodás. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet 1991. 27-36. p.
 • 'Szocialiszticseszkaja' refeudalizácija. Vengerszkij Meridian, 1991: 1. 51-68. p.

1993

 • A rendszerváltás szemantikája. Politikatudományi Szemle 1993. évi 4. szám,167-181.

1994

 • A metaforikus politika. Politikatudományi Szemle 1994. évi 3. szám, 91-111. p.
 • A politikai szemantika lehetőségei: A társadalomtudományok nyelvi-konstrukciós fordulata és a politológia.
  In Balogh István (szerk.): Törésvonalak és értékválasztások. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 1994. 525-546. p.

1995

 • A magyar demokratikus ellenzék húsz éve. Politikatudományi Szemle 1995. évi 3. szám, 157-165. p.
 • (szakfordítás németből) Helmuth Schelsky: A nyelvi uralom In Elmélet Szociológia 1995: 2. 3-4. p.

1996

 • Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. Politikatudományi Szemle 1996. évi 4. szám, 101-132. p.
 • Die Semantik des Systemwechsels. In Krisztina Mänicke (Hrsg.): Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität: Institutionenbildung und symbolische Politik in Ostmitteleuropa. 57-70. p. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang Verlag. 1996.

1997

 • (szerkesztő) Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról.
  Budapest: Scientia Huma. 1997. 344 p.
 • Lehetséges-e diszkurzív politológia? Politikatudományi Szemle 1997 évi 4. szám, 101-115. p.
 • Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest: Scientia Huma. 1997. 13-48.
 • Politikai fogalmak történeti metszetben. (Utószó) In Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1997. 83-103. p.
 • An Essay on the Discursive Interpretation of Politics. Working Papers of Political Science, No. 16. 33 p. Budapest: Edited by the Institute of Political Science of Hungarian Academy of Sciences, 1997.

1998

 • (szerkesztő) Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó, 1998. 136 p.[fordításkötet]
 • Diszkurzív térben: Tanulmányok a politika nyelvéről és a politikai tudásról.
  Budapest: Scientia Humana, 1998. 388 p.
 • Politikai tudáselméletek: Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív- diszkurzív értelmezések a politikáról. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998. 241 p.
 • (szakfordítás németből) Reinhart Koselleck: Ellenségfogalmak. In Szabó Márton (szerk): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó. 1998. 12-23 p.
 • (szakfordítás németből) Carl Schmitt: A háború és az ellenségfogalmak értelmezése. In Szabó Márton (szerk): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó. 1998. 24-38 p.
 • (szakfordítás angolból) George Schwab: Enemy vagy Foe: a modern politika konfliktusa. In Szabó Márton (szerk): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó. 1998. 39-55 p.
 • Miért utáljuk a politikát? Magyar Hírlap 1998, szeptember 4. 7.p.
 • A politikus szemefénye. Magyar Hírlap 1998, szeptember 16. 7.p.
 • A rend óhajtása. Magyar Hírlap 1998, október 13. 7. p.
 • Mit jelentenek a politikai ígéretek? Magyar Hírlap 1998, november 13. 7. p.
 • Egyvágányú észjárás, parttalan önimádat. Magyar Hírlap 1998, december 12. 7. p.
 • "Nagy" politika - "kis" ember. Népszava 1998, december 12. Szép Szó melléklet I-II. p.

1999

 • Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években
  Politikatudományi Szemle 1999 évi 4.szám, 81-93. p.
 • A közjó diskurzusai. Elméleti kérdések és a magyar politika az 1990-es években. In Sárközy Erika (szerk.): Rendszerváltás és kommunikáció. Budapest: Osiris-Erasmus. 1999. 11-20. p.
 • Vázlat a politikai tudáselméletekről. In A. Gergely András - Bayer József - Kulcsár Kálmán (szerk.): A politikatudomány arcai. Tanulmányok. Budapest:. Akadémiai Kiadó. 1999. 491-512. p.
 • (szakfordítás angolból) Samuel Weber: A döntés mint kivételes eset: Walter Benjamin és Carl Schmitt.
  In Világosság 1999: 12. 23-36 p.
 • A közjó dilemmái. Magyar Hírlap. 1999. január 30. 6.p.
 • A politikus két vezérlő csillaga. Magyar Hírlap 1999. február 15. 7. p.
 • Európa - csak így, jelző nélkül. Népszava 1999, február 6. Szép Szó melléklet I-II. p.

2000

 • (szerkesztő) Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete.
  Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 240 p.
 • Politika versus politikai: Carl Schmitt "das Politische" fogalma. In Szabó Márton (szerk): Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 24-50. p.
 • (társzerkesztő Boda Zsolt és Kiss Balázs) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 565 p. [fordításkötet]
 • (szakfordítás németből) Walther Dieckmann: A politikai szavak tartalma. In Szabó Márton-Kiss Balázs-Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 28-52 p.
 • (szakfordítás németből) Walther Dieckmann: A politikai kommunikáció sítlusai. In Szabó Márton-Kiss Balázs-Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 79-113 p.
 • (szakfordítás németből) Josef Kopperschmidt: Kell-e a szavakról vitatkozni? Történeti és rendszertani megjegyzések a politikai nyelvről. In Szabó Márton-Kiss Balázs-Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 114-130 p.
 • (szakfordítás angolból) Rozann Rothman: Politikai szimbolizmus. In Szabó Márton-Kiss Balázs-Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 133-178 p.
 • (szakfordítás angolból) Susan Gal: Bartók Béla temetése: Európa-kép a magyar politikai retorikában. In Szabó Márton-Kiss Balázs-Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 259-286 p.
 • (szakfordítás angolból) Gerard A. Hauser: Civil társadalom és nyilvánosság. In Szabó Márton-Kiss Balázs-Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 478-499 p.
 • Így írunk mi! Népszava 2000, január 22. Szép Szó melléklet I-II. p.

2001

 • A politikatudomány határai. Politikatudományi Szemle 2001 évi 1-2. szám, 251- 267.
 • A láthatatlan ellenség. Kritika 2001 évi 12. szám, 8-12. p.

2002

 • A szövegközpontú társadalomtudomány. Szociológiai Figyelő 2002 évi 1-2 szám, 77-104. p.
 • Politológia, pszichológia, kommunikáció. Politikatudományi Szemle 2002 évi 1-2 szám, 319-330. p.
 • Az összehasonlító politikai fogalomtörténet-írás lehetőségei. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. 159-172. p.
  Budapest: L'Harmattan - Atelier, 2002.
 • Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok. 73-86. p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 2002.
 • (szakfordítás németből) Paul Ricoeur: A szöveg mint modell: a hermeneutikai megértés. Szociológiai Figyelő 2002 április VI. évfolyam 1-2 szám: 60-76. p.
 • Mindannyian fogalom-menyországba vágyunk. Interjú. Élet és Irodalom, 2002. november 15. http://www.es.hu/old/0246/interju.htm

2003

 • A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2003. 307 p.
 • Diskurzuselemzés és politikatudomány. Politikatudományi Szemle 2003. évi 3. szám, 41-58. p.
 • A politikai fogalmának elmélyítése. Carl Schmitt partizánelméletéről.
  Világosság
  2003. évi 7-8. szám, 67-78. p
 • A társadalom mint beszélgetés. Hans-Georg Gadamer hermeneutikájáról.
  Holmi 5. szám 2003. évi 5. szám, 652-665. p.
 • A politikai vita tudományos státusza.
  In Pesti Sándor - Szabó Máté (szerk.): "Jöjj el szabadság" 547-562. p. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2003.
 • (szakfordítás németből) Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szematikája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1997. 104 p. Második kiadás: Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Atlantisz Kiadó, Budapest 2003, 241-298. p.

2004

 • Szimpozion a politikai diskurzuselemzésről. Politikatudományi Szemle 2004. évi 4. szám. 135-139. p.
 • A politikai fogalmának elmélyítése: Carl Schmitt partizánelméletéről. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. 181-196. p. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.
 • (szakfordítás németből) Herfried Münkler: Háborúban vagyunk? Terroristák, partizánok és a háború új formái. Politikatudományi Szemle 2004. évi 3. szám: 59-69 p.
 • (szakfordítás angolból) Diskurzuselemzés és politikatudomány. Bevezetés.
  Politikatudományi Szemle
  2004. évi 4. szám. 138-141. p.
 • (szakfordítás angolból) Diskurzuselemzés: kritika és védelem.
  Politikatudományi Szemle
  2004. évi 4. szám. 169-170. p.

2005

 • A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. 2. kiadás.
  Budapest: L' Harmattan Kiadó, 2005 eBook: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b170/index.html
 • Pszichológia, politológia, kommunikáció. In Lányi Gusztáv et al: Politikai pszichológia. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól (Vitakötet) 253-265. p. Budapest: Jószöveg Műhelykiadó, 2005.

2006

 • Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése.
  Budapest: L'Harmattan Könyvkiadó, 2006. 236 p.
 • (szerkesztő) Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések
  Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 277 p.
 • Publicistic Political Science in Hungary in the 1990s. In Discourse and Politics. Two Essays in Political Discourse Studies. Working Papers (4) 2006, Published by the Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 4-13. pp http://www.mtapti.hu/
 • Politics versus the Political: Interpreting 'das Politische' in Carl Schmitt. In Distinktion. Scandinavian Journal of Social Theory. No. 12. May 2006. Special Issue on Conceptions of Politics. pp. 27-42. p.
 • On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, 2006. E-book. Working Papers (9) 2006, 46 p. http://www.mtapti.hu/pdf/mtszabo.pdf
 • Melyik tudomány? Népszabadság, LXIV évf. 244. szám, 2006 október 17, 12 p.

2007

 • Ellenfél és ellenség a politikában. In Politikatudományi Szemle 2007, XVI. évf. 1: 9-22. p.
 • A dolgozó mint állampolgár. Fogalomtörténeti tanulmány a magyar szocializmus három korszakáról.
  In Korall. Társadalomtörténeti folyóirat 8.évfolyam 27. szám 2007. Április. 99-119. p.
 • Ellenségképek és a megbékélés lehetősége. Interjú. Készítette  Gondos Gábor.
  In Európa Rádió. 2007 január 31. 17.00-17.30.
 • Politikai fogalomzavar. Szabó Márton győztesekről és vesztesekről. Interjú. Készítette Sztankay Ádám. In 168 óra, XIX. évfolyam 11. szám. 2007 március 15: 18-19. p. http://www.168ora.hu/cikk.php?id=7401
 • Az értelmezés lehetősége a politikatudományban. Interjú. Készítette Frencz Gábor. In Szabad Ötletek. Szegedi bölcsészlap. 2007. november, IV. évfolyam 8. szám, 19. p
 • Beszélgetés politikáról, diszkurzivitásról, politikai hermeneutikáról. Interjú. Készítette Nagy Ágoston. In Politika.hu A fiatal politológusok lapja. 2007 november-december. II. évfolyam 3-4. szám, 5-8. p.

2008

 • The Communist Worker as a New Citizen in History. An Essay on the Three Phases of Hungarian Socialism
  In Redescriptions. Yearbook of political Thought, Conceptual History and Feminist Theory. 2008 vol 12. 19-46 pp.
  Lit Verlag, Berlin. Essay on three chapters of Hungarian socialism.
 • Tárgyak és objektumok politikai jelentéstana
  In Miskolci Politikatudományi Évkönyv, 2008. Első évfolyam: 97-107.

2009

 • The conceptual history of politics as the history of political conceptualisations.
  In European Journal of Political Theory 2009 April, Vol. 8. No 2. 75-84.
  http://ept.sagepub.com/content/vol7/issue3/
 • A politika fogalomtörténete mint politikaelmélet (Utószó)
  In Kari Palonen: Küzdelem az idővel. A cselekvő politika fogalomtörténet. 305-317.
  Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2009.
 • A tudás és a hatalom viszonyának dilemmái
  In Századvég. Új folyam 54. szám 2009. 4. 49-79.

2010

2011

 • Fogalomtörténeti perspektívák. In Múltunk. Politikatörténeti folyóirat. 2011 (LVI. évf.) 2. szám, 4-19. p. (társszerző Szűcs Zoltán Gábor)
 • Politikai episztemológia. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 313. p.
 • Közvélemény-kutatás és közvélemény In Századvég. 62. szám, 2011. évi 4: 57-82. p.
  http://www.szazadveg.hu/szazadveg/

2012

 • Közpolitikai diskurzuselemzés. In Politikatudományi Szemle XXI évf. 2012. évi 3 szám. 7-31. p.
 • A politikaelméletek elméleti pozíciói. In Illésné Kovács Mária szerk.: Docere et movere: Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. 37-48. p. Miskolc: Kiadja ME Bölcsészettudományi Kara, 2012.

2014

 • Kötőjelek: Írások tudományról, politikáról, közéletről. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014, 386 p.
 • A közügy politikaelmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2014, 255 p.
 • Tudomány és közpolitika. In Politikatudományi Szemle, 2014 évi 2. szám, XXIII. évf. 122-136 p.

2016

 • Diszkurzív politikatudomány. Bevezetés a politika interpretatív szemléletébe és kutatásába.
  Budapest: Osiris Kiadó, 700. p.