Reflexiók

A hivatkozási lista a társadalomtudományokban nagyjából ugyanazt a szerepet tölti be, mint a "science"-ben a mennyiségi mutatókat tartalmazó citációs index és az impakt faktor. Az alábbi lista azokat az írásokat tartalmazza, amelyekben a kollégák, mintegy százan, hivatkoznak valamelyik munkámra, esetleg részletesen taglalják őket elemzés, recenzió, review, vitairat vagy tanulmány formájában. A lista 1997-től 2011-ig tartalmazza azokat a reflexiókat, amelyekkel személyesen "találkoztam". 2012-től és a teljes lista a Magyar Tudományos művek Tára linken érhető el. Ezúton is köszönöm a kollégák kitüntető figyelmét.

Dialógus, vita, diszkurzus

Horváth Szilvia és Gyulai Attila (szerk.)
Dialógus, vita, diszkurzus
– Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról

Budapest:
Társadalomtudományi Kutatóközpont – PTI / L'Harmattan 2019, 254. p.

Tartalomjegyzék letöltése

 

Író-olvasó találkozó

 

Konferencia

 

Monográfia

Kiss Lajos András
Politika és diskurzus. Szabó Márton politikafilozófiai invenciója

 

I. Reflexiók a könyveimre

1. (társszerkesztő) Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról.
Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, 1990.

Hivatkozás

 1. Zentai Violetta (szerk.): Politikai antropológia. Budapest: Osiris Kiadó - Láthatatlan Kollégium, 210. p.

2. (szerkesztő) Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról.
Budapest: Scientia Huma. 1997.

Érdemi reflexió, elemzés

 1. Csite András - Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és rendszerváltozás.
  A posztszocializmus vége.
  219-308. p. Napvilág Kiadó, 2002. 260-262, 377. p.
 2. Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok.
  Budapest: Argumentum Kiadó, 2007. Az idézés helye. 57. p.
 3. Pete Krisztián - Szilczl Dóra: A kommunikáció intézményeiről. In Horányi Özséb szerk.: A kommunikáció mint participáció. 16-100. p. Budapest: AKTI - Typotex Kiadó, 2007. Az idézés helye: 92, 93 p

Hivatkozások

 1. Balogh István (1998): Történeti antropológia és társadalomelmélet. Dietmar Kamper - Christoph Wulf szerk., Anntropológia az ember halála után,134-158. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó., 157. p.
 2. Bayer József: A politikatudomány alapjai. Budapest: Napvilág Kiadó, 1999. 431. p.
 3. Boda Zsolt: Globális ökopolitika. Politikatudományi Szemle, 2000 évi 3-4. szám 97-120. p. 120.p.
 4. Heller Mária: Új kommunikációs helyzetek és szükségletek: A hierarchikus nyilvánosság kialakulása. Nyíri Kristóf (szerk.): Mobil információs társadalom. Tanulmányok. 31-44. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001. 31. p.
 5. A. Gergely András: A hatalom akarása mint mozgási jelentéstartalom. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok. 160-183. p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet 2002, 183. p.
 6. Trencsényi Balázs: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L'Harmattan - Atelier 2002, 157 p.
 7. Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 1867-2006. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2009.

3. (szerkesztő) Az ellenség neve.
Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó, 1998. [fordításkötet]

Hivatkozások

 1. Várhegyi Vera: Kettős kötés: Latin-Amerika reprezentációi angol, francia, illetve portugál és spanyol nyelvű enciklopédiákban. Replika 2001 évi 43-44 (június) szám, 161, 170. p.
 2. Mester Dóra: Medvetánc. Oroszország angolszász sajtótükörben. Replika 2001 évi 43-44 (június) szám, 132. p.
 3. Papp Z. Attila: Az eltűnt hokimecs nyomában: diskurzus elemzés egy sportesemény ürügyén.
  Médiakutató 2001 évi 2. szám, 29. p.
 4. Trencsényi Balázs: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L'Harmattan - Atelier 2002, 125. p.
 5. Sípos Balázs: Kommunikáció és választási szabadság. In Sükösd Miklós - Vásárhelyi Mária (szerk.): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika 2002. 364-375. p. Budapest: Irodalom Kft. Kiadó 2002, 370 p.
 6. Havasréti József: Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái. Budapest: Typotex Kiadó, 2006. 315. p.
 7. Draskovich Zita: Politikai transzcendencia. A Fidesz valóságértelmezése a 2002-es választási kampánytól a Szövetség megszületéséig. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. 129-142. p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 142. p.
 8. Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum Kiadó, 2007.
  Az idézés helye. 21. p.
 9. Gyáni Gábor: Politikai kultusz - vezérkultusz. In Kalla Zsuzsa - Takáts József - Tverdota György szerk.: Kultusz, mű, identitiás. 89-98. Kultusztörténeti tanulmányok 4. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005.
 10. Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Tipotex Kiadó, 2007. A Hivatkozás helye: 43. p.
 11. Gyáni Gábor: A látható és a láthatatlan erőszak In Pannon Szemle 2007 XV/1. 39-48. A hivatkozás helye: 39. p.
 12. Garadnai Erika: 1956 képei a forradalmat követő propagandisztikus drámákban. In Ö. Kovács József szerk.: A politikai diktatúra társadalmasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. 193–211. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, 2009.
 13. Jobst Ágnes: Önmegjelenítés és ellenségkép a Szabad Nép 1946-os vezércikkeiben. In Ö. Kovács József szerk.: A politikai diktatúra társadalmasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. 179–201. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, 2009.
 14. Tóth Szergej: Nyelv, kép, hatalom. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, 2011. A hivatkozás és az idézés helye: 113. p.

4. Diszkurzív térben: Tanulmányok a politika nyelvéről és a politikai tudásról.
Budapest: Scientia Humana, 1998.

Érdemi reflexiók, elemzések

 1. Kiss Lajos András: A diszkurzív politika természetrajza: Szabó Márton két könyvéről. Magyar Filozófiai Szemle 1999 évi 6. szám, 993-1101. p.
 2. Lányi Gusztáv: Rendszerváltozás és politikai pszichológia. Politikai pszichológiai tanulmányok. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001, 208-213, 317. p.
 3. Kiss Lajos András: A diszkurzív politikatudomány természetrajza. Szabó Márton politikafilozófiai invenciója. In Kiss Lajos András: Teóriák hálójában. Filozófiai tanulmányok. Budapest: L'Harmattan 2006, 173-196. p.
 4. Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum Kiadó, 2007. Az idézés helye. 57.

Hivatkozások

 1. Karácsony András: A politika kommunikációelméleti megközelítése Niklas Luhmann munkásságban. In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. 86-112. p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000, 112. p
 2. Szabó Ildikó: A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. 213-214. p. 218. p.
 3. Lányi Gusztáv: Rendszerváltás és politikai pszichológia: Politikai pszichológiai tanulmányok. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2001. 201, 209. p.
 4. Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra: A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben. Budapest: Századvég Kiadó. 2001. 138, 245. p.
 5. Trencsényi Balázs: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L'Harmattan - Atelier 2002, 157. p.
 6. Tóth Andrea: A negatív kampány szerepe a parlamenti választási kampányokban 1990-1998. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok. 267-281. p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet 2002, 281. p.
 7. Lányi Gusztáv: Kampányjátszmák: A 2002-es magyar országgyűlési választások politikai-pszichológiai tanulságai. Politikatudományi Szemle 2002 évi 1-2 szám, 51-72 p. 72 p.
 8. Balázs Zoltán: A politikai közösség. Budapest: Osiris Kiadó. 2003, 297. p.
 9. Welhammer Zsolt: "Diszkurzív" gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából. Politikatudományi Szemle 2003 évi 1 szám, 67-191. p. 191. p.
 10. Donáth Péter: Harc a "kettős nevelés" ellen/ért(?) a Vendel utcai Tanítóképzőben. Kísérlet a politikai-világnézeti "elvárások" érvényesítésének kikényszerítésére egy pedagógusképző intézetben a Hegedűs-kormány idején. Donáth Péter - Farkas Mária (szerk.): Filozófia - Művelődés - Történet. Budapest: Trezor Kiadó, 2004, 67-149. p. 148. p.
 11. Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. 181-196. p. Gondolat Kiadó, Budapest 2004. 58. p.
 12. K. Horvát Zsolt: Harc a szocializmusért szimbolikus mezőben. Századvég. Új folyam 35. szám 2005 évi 1. szám, 31-68. p. 58, 67. p.
 13. Anssi Halmesvirta: Searching for Social Man: Hungarian and Finish Psychologists Collaborate. In Anssi Halmervista and Heino Nyyssönen (eds.): Bridge Building and Political Cultures: Hungary and Finland 1956-1989. Jyväskylä: University of Jyväskylä Press, 2006, 261-268. p. 281, 297 p.
 14. Komeiner Livia: A magyar társadalom lelkiállapotának változásai a rendszerváltozás előtt és után. In Lányi Gusztáv (szerk.): Politikai pszichológiai tükörben Magyarország 1990-2005. 373-383. p Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó 2006. 383.p.
 15. Balogh István: Igazságosság és politika. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006, 53-54.

5. Politikai tudáselméletek: Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív- diszkurzív értelmezések a politikáról. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998..

Érdemi idézések, elemzések

 1. Csizmadia Ervin: A diskurzus mint hatalmi küzdelem. (Szabó Márton: Politikai tudáselméletek) Politikatudományi Szemle 1999 évi 2 szám 143-151. p.
 2. Kiss Lajos András: A diszkurzív politika természetrajza: Szabó Márton két könyvéről. Magyar Filozófiai Szemle 1999 évi 6. szám, 993-1101. p.
 3. Szabó Tibor: Szabó Márton: Politikai tudáselméletek. Kritika 1999 évi 7. szám, 44-45. p.
 4. Csite András - Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és rendszerváltozás. A posztszocializmus vége. 219-308. p. Napvilág Kiadó, 2002. 260-262, 377. p.
 5. Kiss Lajos András: A diszkurzív politikatudomány természetrajza. Szabó Márton politikafilozófiai invenciója. In Kiss Lajos András: Teóriák hálójában. Filozófiai tanulmányok. Budapest: L'Harmattan 2006, 173-196. p.

Hivatkozások

 1. Bayer József: A politikatudomány alapjai. Budapest: Napvilág Kiadó, 1999. 431. p.
 2. Karácsony András: Jogfilozófia és társadalomelmélet. Budapest: Pallas Stúdió - Attraktor Kiadó. 2000, 216, 229. p.
 3. Boda Zsolt: Globális ökopolitika. Politikatudományi Szemle  2000 évi 3-4. szám 97-120. p. 120.p.
 4. Balogh István - Karácsony András: Német társadalomelméletek: Témák és trendek 1950-től napjainkig. Budapest: Balassi Kiadó. 2000, 16. p.
 5. Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra: A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben. Budapest: Századvég Kiadó. 2001. 25, 138, 245.p.
 6. Galló Béla: Sokk volt és elég. A szimbólumok szerepe a kampányban. In Sükösd Miklós és Vásárhelyi Mária (szerk.): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika 2002. 90-94. p. Budapest: Irodalom Kft. Kiadó 2002, 90, 94 p.
 7. Csite András - Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. 219-208. p. Budapest: Napvilág Kiadó 2002, 260 és 261 p.
 8. G. Fodor Gábor: A politikai gondolkodás vizsgálata mint autonóm "módusz". Századvég 2002 évi 3 szám 117-137. p. 133 p.
 9. Takács József: A Kulcsár Szabó-iskola és a "kulturális fordulat". Jelenkor 2004 évi 11. szám. 1165-1177. p.1176. p.
 10. Horváth Szilvia: Nyelv, szimbólum, politika. In Politikatudományi Szemle 2006 évi 4. szám, 199-207. p. 206. p. 4, 19. p. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2006_4szam/2006_4_horvath.pdf
 11. Pál Gábor: Szövegváltozatok a Fideszre. Dr. Kende, A Viktor, és a "fiúk". In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006.183-210. p. 183, 188, 190, 208. p.
 12. Glózer Rita: A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltozás utáni évtizedben. Jel-Kép 2006 évi 1. szám, 3-20. p.
 13. Gyurgyák János - Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet II. Budapest: Osiris Kiadó, 2006. 853. p
 14. Gyulai Attila: Egy diszkurzív stratégia értelmében felfogott igazságról és hazugságról. Politikatudományi Szemle 2007 évi 2. szám105-124. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2007_2szam/2007_2_gyulai.pdf
 15. Bodnár-Király Tibor – Nagy Ágoston: Egy különös eszmetörténeti kiméra. In Politikatudományi Szemle 2008 évi 4. szám183–191. 190, 191.
 16. Kovács Ákos András – Szűcs Zoltán Gábor: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát: In Korall 10. évf. 2009 április, 35. szám: 147–174.
 17. Horváth Szilvia: A retorika szerepe a demokratikus közösségek integrációjában: az ókori athéni példa. In Antal Attila szerk.: Politikatudományi tanulmányok. Budapest: Az ELTE ÁJK kiadása. A hivatkozás helye. 67. és 74. oldal.

6. (szerkesztő) Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000.

Érdemi idézés

 1. Szűcs Zoltán Gábor: Diskurzusalapító atyák. Huszonegy: kulturális folyóirat. 2001 évi 1 szám, 71-77. p.
 2. Bene Sándor: Eszmetörténet és irodalomtörténet. A magyar politikai hagyomány kutatása. In Buksz 2007 tavasz 19 évf. 1. szám 50-64. Az idézés helye: 51. p

Hivatkozások

 1. Karácsony András: A politikai kommunikáció transzformációja. In Nyíri Kristóf (szerk.): Mobil információs társadalom. Tanulmányok. 23-30. p. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001. 25. p.
 2. Balogh István: Társadalomelméletek és pártprogramok. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok. 35-52. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet 2002, 42. p.
 3. Csigó Péter: Identitás és politika. A 2002 évi magyar választás két botránya.
 4. Politikatudományi Szemle 2003 évi 2. szám 173-203. p. 196, 2001, 203. p.
 5. Téglás János Vencel: A Fidesz reflexív politikai profizmusa. A politika és a politikatudomány határdiskurzusa.
 6. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. 235-255. p .Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 237, 254. p.
 7. Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma. Budapest: Typotex Kiadó, 2006, 235. p.
 8. Kolner Inez: Alkotmányozó nyelvünk.
  In Kákai László és Glied Viktor: Mesterek és tanítványok. Pécs.93-101. p. Pécs: Publikon Kiadó.

7. (társzerkesztő) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 565 p. [fordításkötet]

Hivatkozások

 1. Szabó Miklós: Trivium: Grammatika, logika, retorika. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2001. 261. p.
 2. Szigetvári Viktor: Tony Blair és az Új Munkáspárt. Politikatudományi Szemle. 2001 évi 3. szám 53. p.
 3. Welhammer Zsolt: "Diszkurzív" gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából. Politikatudományi Szemle 2003 évi 1 szám, 67-191. p. 189. p.
 4. Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum Kiadó, 2007. Az idézés helye. 57. p.

8. A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2003.

Érdemi reflexiók, elemzések

 1. Pál Gábor: Politikai hermeneutika. Politikatudományi Szemle 2004 évi 1-2 szám, 337-348. p. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2004_1szam/2004_1_pal.pdf
 2. Szűcs Zoltán Gábor: Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. BUKSZ 16. évf. 3. szám, 2004 ősz: 278-281. p
 3. Gyulai Attila: Esetleges bizonyosságok. Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai című könyvéről. Médiakutató 2005 évi 1. szám. Tavasz 137-142. p.
 4. Szücs Zoltán Gábor: A civil társadalom mint politikai nyelv a rendszerváltó vitákban. In Szabó Máté (szerk.): Civil társadalom: elmélet és gyakorlat. 191-188. p. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2005, 1172, 174-175. p. 187.p.
 5. Kiss Lajos András: A diszkurzív politikatudomány természetrajza. Szabó Márton politikafilozófiai invenciója. In Kiss Lajos András: Teóriák hálójában. Filozófiai tanulmányok. Budapest: L'Harmattan 2006, 173-196. p.
 6. Glózer Rita: Diskurzuselemzés. In KOVÁCS Éva szerk.: Közösségtanulmányok. Módszertani jegyzet. 360-372. Budapest: Néprajzi Múzeum, 2007. Az idézés helyei: 360, 361, 372. p
 7. Szíjártó M. István: Nemesi társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2006. Az idézés helye: 15, 283. p

Hivatkozások

 1. Sipos Balázs: A politológus kommunikál a tematizációról. Médiakutató 2005 évi 1. szám. Tavasz 27-34. p. 28, 29, 34. p.
 2. Kaposi Dávid: Lábjegyzet egy "vicchez". A diszkurzív pszichológia gyakorlatáról.
  Replika
  53. szám, 2005 december, 21-34. p. 31. p.
 3. Horváth Szilvia: Nyelv, szimbólum, politika. In Politikatudományi Szemle 2006 évi 4. szám, 199-207. p. 206. p.
 4. Pál Gábor: Szövegváltozatok a Fideszre. Dr. Kende, A Viktor, és a "fiúk". In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006.183-210. p. 183, 188, 190, 208. p.
 5. Draskovich Zita: Politikai transzcendencia. A Fidesz valóságértelmezése a 2002-es választási kampánytól a Szövetség megszületéséig. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. 129-142. p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 141, 142.
 6. Téglás János Vencel: A Fidesz reflexív politikai profizmusa. A politika és a politikatudomány határdiskurzusa. I
  In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. 235-255. p.Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 235, 254. p.
 7. Cseri Bogáta: A Fidesz vereségdiskurzusa 2002-ben. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. 41-54. p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 43, 54. p.
 8. Kaposi Dávid: A szabadság malmai és a diszkurzív pszichológia. Egy Orbán beszéd elemzése. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. 143-157. p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 144, 157. p.
 9. Horváth Szilvia: Politikai valóság a Heti Válaszban. Ellenfél- és identitáskonstrukciók a 2002-es választások előtt. 161-181. p. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 162, 180.p.
 10. Szűcs Zoltán Gábor: Újkonzervatív forradalom. A nyelvi újítás mint diszkurzív stratégia az 1998-as kormányprogram vitájában. 99-127. p. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2006. 99, 124. p.
 11. Szűcs Zoltán Gábor: Történelem és politika az önkormányzati vitában. Századvég 2006 évi 4. szám, 3-35. 5, 35. p.
 12. Bene Sándor: Eszmetörténet és irodalomtörténet. A magyar politikai hagyomány kutatása. In Buksz 2007 tavasz 19 évf. 1. szám 50-64. A hivatkozás helye: 51. p.
 13. Szabó Ildikó: A nemzet konstrukciója a Fidesz diskurzusában 1998 és 2006 között. In Politikatudományi Szemle, XVI. évfolyam, 2007/3. szám: 129-159. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2007_3szam/2007_3_szaboi.pdf
 14. Kovács Ákos András – Szűcs Zoltán Gábor: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát: In Korall 10. évf. 2009 április, 35. szám: 147–174.
 15. Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 1867–2006. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2009.
 16. Pál Gábor: Az erőszak harsonája, a káosz előőrse: A gyűlöletbeszéd fogalma a 2001-es év politikai vitáiban. In Századvég 2009. évi 3. szám, 133–158. A hivatkozások helye: 134, 147, 154, 158 p.
 17. Sipos Balázs: Van-e a politikának társadalomtörténet? In Aetas 24. évf. 2009. 3. szám, 156-160. A hivatkozás helye: 160. p.
 18. Gyulai Attila: Kiindulópontok Paul de Man politikaelméletéhez. In. Századvég 2009/4, 54. szám 82-99. Idézési hely, 91, és 98. p.
 19. Borokai Dóra: Bevezetés a társalgáselméletbe. Szekszárd: Ad Librium Kiadó, 2009. A hivatkozás helye: 197. p.
 20. Simon Zoltán Boldizsár: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történetisége.
  In Korall. Társadalomtörténeti folyóirat. 2012 évi 49. szám 142-152. p.

9. Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése. Budapest: L'Harmattan Könyvkiadó, 2006.

Érdemi reflexió, elemzés

 1. Kiss Lajos András: A politikai idegen konstrukciói. Gondolatok Szabó Márton új könyvéről. In Politikatudományi Szemle XVI. évf. 2007 évi 3. szám: 163-174

Hivatkozások

 1. Pál Gábor - Szűcs Zoltán Gábor: Egy metapolitikai diskurzus. "Fidesz Magyarország" a Mozgó Világban.
  In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. 211-234. p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 213, 232. p.
 2. Zoltán Gábor Szűcs: What does 'People' Mean? The Traditions and Horizons of a Political Concept in the Context of the Hungarian Democratic Transition. In Márton Szabó (ed.): On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, 2006. Working Papers (9) 2006/7, 5-17. p. 16. p.E-book: http://www.mtapti.hu/pdf/mtszabo.pdf
 3. János Vencel Téglás: Situations Unfolding from the Discourse Itself. A Case Study on Environmental Governance.
  In Márton Szabó (ed.): On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, 2006. Working Papers (9) 2006/7, 34-41. p. 40, 41. p.E-book: http://www.mtapti.hu/pdf/mtszabo.pdf
 4. Jobst Ágnes: Önmegjelenítés és ellenségkép a Szabad Nép 1946-os vezércikkeiben.
  In Ö. Kovács József szerk.: A politikai diktatúra társadalmasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. 179–201. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, 2009.
 5. Pál Gábor: Az erőszak harsonája, a káosz előőrse: A gyűlöletbeszéd fogalma a 2001-es év politikai vitáiban.
  In Századvég 2009. évi 3. szám, 133–158. A hivatkozások helye: 158. p.
 6. Turbucz Dávid: Nemzeti szocializációs problémák a rendszerváltozás utáni Magyarországon
  In Politka.hu 4. évf. 2009/2-4. szám 59–66. Idézés: 65, 66. p.
 7. Csík Tamás: A koalíciós kormány hatalomra kerülés és a Nemzeti Munkapárt létrejötte (1906-1910) a Budapesti Hírlap és Az Újság valóságkonstrukciójában. In Médiakutató, 2011 évi (XII. évf.) 1. szám, 77-87. p.
 8. Simon Zoltán Boldizsár: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történetisége.
  In Korall. Társadalomtörténeti folyóirat. 2012 évi 49. szám 142-152. p.

10. (szerkesztő) Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések .
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 277 p.

Hivatkozások

 1. Kaposi Dávid: Lábjegyzet egy "vicchez". A diszkurzív pszichológia gyakorlatáról.
  Replika
  53. szám, 2005 december, 21-34. p. 31. p.
 2. Szücs Zoltán Gábor: Történelem és politika az önkormányzati vitában. Századvég 2006 évi 4. szám, 3-35. 5, 35. p.

11. Politikai episztemológia.
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011.

Érdemi reflexió, idézés

 1. Gyáni Gábor: Lehetséges-e politikatudomány?
  In Élet és Irodalom LV. évf. 37. szám, 2011, szeptember 16.
  http://www.es.hu/gyani_gabor;lehetseges-e_politikatudomany;2011-09-14.html
 2. Kulcsár Szabó Ernő: A hermeneutikai társadalomtudomány lehetőségei és a perspektivizmus problémái.
  In Politkatudományi Szemle XX. évf. 2011 évi 4. szám, 148-153. p.
  http://www.poltudszemle.hu/szamok/2011_4szam/kulcsar.pdf

 

II. Reflexiók a tanulmányaimra

1) A rendi szocializmus eszméje: Adalékok az 50-es évek ideológiatörténetéhez.
Mozgó Világ 1988. évi 2. szám, 3-11. p
.

Hivatkozás

 1. Szabó Ildikó: A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. 164. p. 185. p. 218. p.

2) Az ideológia paradoxona.
In Bayer József - Szabó Márton (szerk.): Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról.
Bp.: MTA Társadalomtudományi Intézete, 1990. 58-101. p.

Hivatkozások

 1. Welhammer Zsolt: "Diszkurzív" gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából. Politikatudományi Szemle 2003 évi 1 szám, 67-191. p. 189. p.
 2. Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. 181-196. p. Gondolat Kiadó, Budapest 2004. 56. p.
 3. Kiss Mária Rita: Magyar táj finn ecsettel. A politikai megismerés sajátosságairól. In Gombos József: Stúdiumból politikum. 257-278. p. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006, 296. p

3) A rendszerváltás szemantikája. Politikatudományi Szemle 1993. évi 4. szám, 167-181.

Hivatkozások

 1. Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. 219-230. p.
  Budapest: Scientia Humana, 1997. 230. p.
 2. Csizmadia Ervin: Ideológiák, eszmék és a politika nyelve.
  In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. 171-194. p.
  Budapest: Scientia Humana, 1997. 171. p.
 3. Urbán Csilla: Rendszerváltozás és szimbolikus kommunikáció. In Médiakutató 2009 évi Öszi szám

4) A politikai szemantika lehetőségei: A társadalomtudományok nyelvi-konstrukciós fordulata
és a politológia. In Balogh István (szerk.): Törésvonalak és értékválasztások.
Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 1994. 525-546. p.

Hivatkozás

 1. Varga Tamás: A politikai kultúra fogalma és értelmezései a magyar politikatudományban. Politikatudományi Szemle 1997 évi 3. szám, 133-158. p, 143, 158, 158 p.
 2. Varga Tamás: A politikai kultúra elméleti kérdései a magyar politikatudományban. Simon János (szerk.): Ezredvégi értelmezések. Első kötet. Budapest: Villányi úti könyvek. 2001. 201, 202. p.
 3. Csigó Péter: A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban. Politikatudományi Szemle 1997 évi 4. szám, 27-56.p. 56. p.
 4. Kiss János: A pártok szimbolikus arculata és érvelési sajátosságai a parlamenti vitákban. Politikatudományi Szemle 1998 évi 2. szám, 27-60. p. 60. p.
 5. Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. 181-196. p. Gondolat Kiadó, Budapest 2004. 57 p.
 6. Kulcsár Kálmán (szerk.): Az integráció: Történelmi kihívások és válaszkísérletek. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 1998. 180. p.
 7. Glózer Rita: Diszkurzív módszerek. In Kovács Éva szerk.: Közösségtanulmányok. Módszertani jegyzet. 147-159. Budapest: Néprajzi Múzeum, 2007. Az idézés helyei: 148, 159. p.
 8. Varga Andrea – A. Gergely András: Sodródások az átmenetben: Különbségalkotás és újragyarmatosítás napjaink Magyarországán. In Szellem és tudomány. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2011 évi 1. szám., 26–63. p. Az idézés helye: 62. p.

5)  A metaforikus politika.
Politikatudományi Szemle
1994. évi 3. szám, 91-111. p.

Hivatkozások

 1. Fóti Péter: A technokrata a közbeszéd a magyar politikai diskurzusban. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. 219-230. p. Budapest: Scientia Humana, 1997. 230. p.
 2. Csizmadia Ervin: Ideológiák, eszmék és a politika nyelve. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. 171-194. p. Budapest: Scientia Humana, 1997. 180. p.
 3. A. Gergely András: A térszerveződés szimbolikus üzenetei: Térátélés és szimbolikus politika a kilencvenes években. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. 287-303. p. Budapest: Scientia Humana. 1997. 303. p.
 4. Csigó Péter: A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban. Politikatudományi Szemle 1997 évi 4. szám, 27-56.p. 56. p.
  Kiss János: A pártok szimbolikus arculata és érvelési sajátosságai a parlamenti vitákban. Politikatudományi Szemle 1998 évi 2. szám, 27-60. p. 60. p.
 5. Kulcsár Kálmán (szerk.): Az integráció: Történelmi kihívások és válaszkísérletek. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 1998. 180. p.
 6. Körösényi András: Carl Schmitt állam és politikaelméleti alapfogalmai. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3-4. szám 5-24. p. 23. p.
 7. Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra: A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben. Budapest: Századvég Kiadó. 2001. 20, 245. p.
 8. Lányi Gusztáv: Lélek(tan) és politika: Bevezetés a politikai pszichológiába. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2001. 113, 159. p.
 9. Vida Anikó: Nemzetkoncepciók és státustörvény. Jel-Kép 2002 évi 4. szám, 5-31. p. 30. p.
 10. Szabó Ildikó: A nemzet konstrukciója a Fidesz diskurzusában 1998 és 2006 között. In Politikatudományi Szemle, XVI. évfolyam, 2007/3. szám: 129-159. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2007_3szam/2007_3_szaboi.pdf
 11. Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 1867–2006. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2009.
 12. Varga Andrea – A. Gergely András: Sodródások az átmenetben: Különbségalkotás és újragyarmatosítás napjaink Magyarországán. In Szellem és tudomány. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2011 évi 1. szám., 26–63. p. Az idézés helye: 54. és 62. p

6)  Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről.
Politikatudományi Szemle
1996. évi 4. szám, 101-132. p.

Érdemi reflexiók, elemzések

 1. Kiss Balázs: A politika a jelek korában: Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához. Politikatudományi Szemle 1997 évi 1 szám, 137-146. p.
 2. Karácsony András: A politika grammatikájáról. Politikatudományi Szemle 1997 évi 1. szám, 147-152. p.
 3. Frivaldszky János: A politikai diskurzus és korlátai. Politikatudományi Szemle 1997 évi 2 szám, 105-111. p.
 4. Fricz Tamás: Csak a vita?! Kritikai megjegyzések Szabó Márton tanulmányához. Politikatudományi Szemle 1997 évi 2: szám, 112-120. p.
 5. Kürti László: A politikai hatalom szimbolikus teréről. Politikatudományi Szemle 1997 évi 3. szám, 105-112. p.
 6. Lányi Gusztáv: A politikatudomány diszkurzív fordulata - pszichológia nélkül? Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához. Politikatudományi Szemle 1997 évi 3 szám 113-121. p.
 7. Cs. Kiss Lajos: A tudományos és a politikai diskurzus "határvitája". Politikatudományi Szemle 1997 évi 3. szám,: 123-132. p.
 8. Balogh István: A diszkurzív politika a tudományos diskurzusban. Politikatudományi Szemle 1997 évi 4szám, 89-97. p.
 9. Béndek Péter: Fogalmi politizálás nélkül? Politikatudományi Szemle,. 1997 évi 4 szám, 98-100. p.
 10. Kiss Balázs: Michel Foucault diskurzuselmélete és a politika nyelvi vizsgálata. In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. 51-85. p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000, 79-85. p.
 11. Csite András - Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és rendszerváltozás. A posztszocializmus vége. 219-308. p. Napvilág Kiadó, 2002. 260-262, 377. p.

Hivatkozások

 1. Gombár Csaba: Merengések az államról. In Gombár Csaba - Hankis Elemér - Lengyel László (szerk.): És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén. 23-61. Budapest: Helikon - Korridor. 1997. 31. p.
 2. Zentai Violetta (szerk.): Politikai antropológia. Budapest: Osiris Kiadó - Láthatatlan Kollégium, 1997, 208. p.
 3. Csigó Péter: A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban. Politikatudományi Szemle, 1997 évi 4. szám, 27-56.p. 56. p.
 4. Csizmadia Ervin: A magyar pártok Nyugat-Európa-képe: A külpolitikai konszenzus és konszenzuslánc. Politikatudományi Szemle 1998 évi 1. szám, 99-117. p. 116, 117. p.
 5. Béndek Péter: A politológusok filozófiája. Politikatudományi Szemle 1998 évi 2. szám, 177-185. p. 185. p.
 6. Balogh István: Történeti antropológia és társadalomelmélet. In Dietmar Kamper - Christoph Wulf: Antropológia az ember halála után. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó. 1998. 134-158. 157. p.
 7. Kulcsár Kálmán (szerk.): Az integráció: Történelmi kihívások és válaszkísérletek. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 1998. 180. p.
 8. Körösényi András: Carl Schmitt állam és politikaelméleti alapfogalmai. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3-4. szám 5-24. p. 23. p.
 9. Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra: A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben. Budapest: Századvég Kiadó. 2001. 16, 20, 161-162, 245. p.
 10. Gombár Csaba: Merengések az államról. Pesti Sándor (szerk.): Közpolitika. Szöveggyűjtemény. Rejtjel Politológiai Kiadó. Budapest, 2001. 110. p.
 11. Lányi Gusztáv: Lélek(tan) és politika: Bevezetés a politikai pszichológiába. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2001. 125, 159. p.
 12. Papp Z. Attila: Az eltűnt hokimecs nyomában: diskurzus elemzés egy sportesemény ürügyén. Médiakutató 2001 évi 2. szám, 28, 29 oldal.
 13. Fricz Tamás: Pártrendszerek. Budapest. Századvég Kiadó 2001. 254. p.
 14. Sípos Balázs: Kommunikáció és választási szabadság.In Sükösd Miklós - Vásárhelyi Mária (szerk.): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika 2002. 364-375. Budapest: Irodalom Kft. Kiadó 2002, 366, 369 p.
 15. Andok Ferenc: Politika - kommunikáció - felelősség. Kritika 2002 szeptember 16-18. 18, 19 p.
 16. Csite András - Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. 219-208. Budapest: Napvilág Kiadó 2002, 260, 261 p.
 17. Vida Anikó: Nemzetkoncepciók és státustörvény.  Jel-Kép 2002 évi 4. szám, 5-31. p. 31. p
 18. Balázs Zoltán: A politikai közösség. Budapest: Osiris Kiadó. 2003, 297. p.
 19. Csigó Péter: Identitás és politika. A 2002 évi magyar választás két botránya. Politikatudományi Szemle 2003 évi 2. szám 173-203. p. 196, 2001, 203. p.
 20. Kiss Balázs: Az Internet politikatudományi diskurzusai. Információs Társadalom 2004 évi 1. szám, 69-96. p. 68. p.
 21. Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. 181-196. p. Gondolat Kiadó, Budapest 2004. 57, 58, 59 p.
 22. Szabó Ildikó: A nemzet konstrukciója a Fidesz diskurzusában 1998 és 2006 között. In Politikatudományi Szemle, XVI. évfolyam, 2007/3. szám: 129-159

7) Politikai fogalmak történeti metszetben. (Utószó)
In Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája.
Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1997. 83-103. p

Érdemi reflexiók, elemzések:

 1. Gerlóczy Ferenc (1997): A "mi" és az "ők" a történelemben. Heti Világgazdaság 1997, December 6. 115-117. p.
 2. Kálmán C. György (1997): Én vagyok én, te vagy te. (Recenzió. Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Ford., zárótanulmány: Szabó Márton. Jószöveg Kiadó. 1997. 104 oldal) Élet és Irodalom, 49. szám, 1997, december 5. 12. p.

Hivatkozások

 1. Karácsony András: A valóság nem a nyelv háta mögött történik. Századvég Új folyam 7. szám. 1997 Tél. 131-142. p. 131. p.
 2. Kurdi Imre: Ex Libris. Élet és Irodalom 1998 június 26. 13. p.
 3. Deczki Sarolta (2004): A történelem útelágazásai. Vulgo. Ötödik évfolyam 2. szám 178-187. p. 178.p.
 4. Bodó Julianna A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években Budapest : Scientia Humana, 2004. 243 p.
 5. Huszár Ákos: Reinhart Koselleck fogalomtörténete és az utópia problémája a szociológiában. Korall. Társadalomtörténeti folyóirat. 2004 május, 15-16. szám 89-116. p: 90, 116. p.
 6. K. Horvát Zsolt: Harc a szocializmusért szimbolikus mezőben. Századvég. Új folyam 35. szám 2005 évi 1. szám, 31-68. p.36, 67. p.
 7. Glózer Rita: A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltozás utáni évtizedben. Jel-Kép 2006 évi 1. szám, 3-20. p. 3, 17, 19. p.

8)  Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években
Politikatudományi Szemle 1999 évi 4.szám, 81-93. p.

Érdemi reflexiók, elemzések

 1. Debreczeni József: "Publicisztikai politológia": fából vaskarika. Politikatudományi Szemle 2000 évi 1-2. szám, 243-252. p.
 2. Jobbágy József: A tudós publicista. Politikatudományi Szemle 2000 évi 1-2. szám, 253-257. p.
 3. Galló Béla: Egy ilyen, egy olyan. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3-4. szám 265-274. p.
 4. Lakner Zoltán: Egy szakma presztízse. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3-4. szám 275-283. p
 5. G. Fodor Gábor: Lehet-e a politika tudomány? Reflexiók Szabó Márton Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években című tanulmányára. Politikatudományi Szemle 2001 évi 1-2. szám 241-250 p

Hivatkozások

 1. Csite András: Balliberálisok, jobboldaliak, függetlenek, extravagánsok: A közéleti értelmiség csoportjai a médiafogyasztó szemével nézve. Századvég 2001 évi3. (őszi) szám, Új folyam 21. szám, 93- 120. p. 93, 118.p.
 2. Léderer Pál: A szociológus, a módszerei, meg a szövege. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2002, 212, 263. p.
 3. Kristóf Luca: Közéleti értelmiség és hírnév. Századvég. Új folyam 36. szám. 2005 évi 2. szám,  97-127. p. 106, 127 p.
 4. Pál Gábor - Szűcs Zoltán Gábor: Egy metapolitikai diskurzus. "Fidesz Magyarország" a Mozgó Világban. 211-234. p.
  In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 232.p.
 5. Csizmadia Ervin: A politikai elemzés mibenléte
  In Politikatudományi Szemle 2008 évi 2. szám, 29-47.p, 47. p.
 6. Bognár Zoltán: Romániai magyar nyelvű nyilvános politikai elemzés.
  In Magyar Kisebbség. XIV. évf. 2009/3–4. (53–54.) szám, 7–24. Idézés: 8, 24 p.

9) A közjó diskurzusai. Elméleti kérdések és a magyar politika az 1990-es években.
In Sárközy Erika (szerk.): Rendszerváltás és kommunikáció. Budapest: Osiris-Erasmus. 1999. 11-20. p.

Érdemi idézés, elemzés:

 1. Glózer Rita: A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltozás utáni évtizedben. Jel-Kép 2006 évi 1. szám, 3-20. p. 4-6, 19. p.
 2. Glózer Rita: Falusi politikák. In Kovács Éva szerk.: Közösségtanulmányok. Módszertani jegyzet. 260-267. Budapest: Néprajzi Múzeum, 2007. Az idézés helyei: 261, 267. p

Hivatkozás

 1. Kiss Balázs: Michel Foucault diskurzuselmélete és a politika nyelvi vizsgálata. In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. 51-85. p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000, 85. p.
 2. Csizmadia Ervin: A két háború közötti magyar politikatudomány diszkurzív tematikái: Dékány István, Ottlik László és Makkai János. In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. 162-184. p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 184. p.

10) Politika versus politikai: Carl Schmitt "das Politische" fogalma.
In Szabó Márton (szerk): Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete.
Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 24-50. p.

Érdemi idézés, elemzés

 1. Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. 181-196. p. Gondolat Kiadó, Budapest 2004. 56, 58, 59, 60 p.
 2. Trencsényi Balázs Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum Kiadó, 2007. Az idézés helye. 20. p.

Hivatkozások

 1. Körösényi András: Carl Schmitt állam és politikaelméleti alapfogalmai. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3-4. szám 5-24. p. 23. p.
 2. Trencsényi Balázs: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L'Harmattan - Atelier 2002, 123. p.
 3. Welhammer Zsolt: "Diszkurzív" gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából. Politikatudományi Szemle 2003 évi 1 szám, 67-191. p. 175, 187, 191. p.
 4. Körösényi András: Konfliktus és konszenzus paradoxona. Századvég 2004 évi 31. szám, 3-36. p. 8 és 36. p.

11) A politikatudomány határai.
Politikatudományi Szemle
2001 évi 1-2. szám, 251-267. p.

Hivatkozás

 1. Pesti Sándor: Mérhető-e a kormányzati teljesítmény. Elmélkedések a kormányzati teljesítmények operacionalizálhatóságáról és a társadalomtudományok tudományjellegéről. Politikatudományi Szemle 2004 évi 1-2 szám 233-253 p. 248, 249, 253 p. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2004_1szam/2004_1_pesti.pdf

12) Az összehasonlító politikai fogalomtörténet-írás lehetőségei. In Szekeres András (szerk.):
A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa.
159-172. p.
Budapest: L'Harmattan - Atelier, 2002
.

Érdemi idézés, elemzés

 1. Kontler László: Szekeres András (szerk.) A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Korall. Társadalomtörténeti folyóirat. 2003. május, 11-12.szám, 335-339. p. 338 p.

Hivatkozás

 1. Gyurgyák János - Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet II. Budapest: Osiris Kiadó, 2006. 853, 854. p.

12) Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években. In Bayer József (szerk.):
Politika és társadalom. Tanulmányok.
73-86. p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 2002.

Érdemi idézés, elemzés

 1. Balogh István: Társadalomelméletek és pártprogramok. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok. 35-52. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet 2002, 48-49. p.

13) A szövegközpontú társadalomtudomány. Szociológiai Figyelő 2002 évi 1-2 szám, 77-104. p.

Érdemei idézés, elemzés

 1. Pászka Imre: A szövegalapú "társadalomtudomány" lehetőségei. In: Varga Zoltán szerk.: Bölcsészműhely 2006. 94-113. Szeged: Jatepress Kiadó, 2007.

Hivatkozás

 1. Léderer Pál: A szociológus, a módszerei, meg a szövege. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2002. 228, 263. p.

14) Pszichológia, politológia, kommunikáció. In Lányi Gusztáv et al: Politikai pszichológia.
A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól (Vitakötet) 253-265. p.
Budapest: Jószöveg Műhelykiadó, 2005.

Érdemi idézés, elemzés

 1. Lányi Gusztáv: Politikai pszichológia. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól (Vitakötet). Budapest: Jószöveg Műhelykiadó, 2005. 265. p.

15) Politics versus the Political: Interpreting 'das Politische' in Carl Schmitt.
In
Distinktion. Scandinavian Journal of Social Theory. No. 12. May 2006.
Special Issue on Conceptions of Politics. pp. 27-42. p.

Érdemi idézés, elemzés

 1. Editoral: On the Concepts of Politics. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory No. 12. May 2006. Special Issue on Conceptions of Politics. pp. 5-11. 7, 8. p.

Hivatkozások

 1. Zsófia Lóránd: Who is Afraid of the Political? If Anyone at all. Antipolitical essays of Dubravka Ugrešić. In Márton Szabó (ed.): On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, 2006. Working Papers (9) 2006/7, 22-28. p. 38. p.
  E-book: http://www.mtapti.hu/pdf/mtszabo.pdf
 2. Attila Gyulai: Meanings of Government. Definitions and Institutions. In Márton Szabó (ed.): On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, 2006. Working Papers (9) 2006/7, 42-46. p. 46. p.
  E-book: http://www.mtapti.hu/pdf/mtszabo.pdf

16) A dolgozó mint állampolgár Fogalomtörténeti tanulmány a magyar szocializmus három korszakáról.
In Korall. Társadalomtörténeti folyóirat 8.évfolyam 27. szám 2007. Április. 99-119. pp.

Érdemi idézés, elemzés

 1. Gyáni Gábor: 1956 okai. In Élet és Irodalom 2007 évi október 18-i szám

Hivatkozások

 1. Nagy Ágnes: A szocialista állampolgár konstituálódása: a bejelentés és a panasz a pártállami diktatúrában
  In Coch Gábor - Klement Judit - Sonkoly Gábor: Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. 323-342. Attelier, Budapest 2008, Hivatkozás: 331, 341 p.
 2. Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 1867-2006. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2009.

17) The Communist Worker as a New Citizen in History.
An Essay on the Three Phases of Hungarian Socialism In Redescriptions.
Yearbook of political Though, Conceptual History and Feminist Theory
.
2008 vol 12. 19-46 pp. Lit Verlag, Berlin

Érdemi idézés, elemzés

 1. Kari Staastamoinenes: Representationd and Redefinitions? In Redescriptions. 2008 vol 12. 12-15 pp. 14, 15 p.

Hivatkozások

 1. CONCEPTA. International Research School in Conceptual History and Political Theory. E-texts and Links. 2009.
  Ed.: Martin J. Burke, Associate Professor (The City University of New York) In: wwww.concepta-net.org/link

18) The conceptual history of politics as the history of political conceptualisations.
In European Journal of Political Theory 2009 April, Vol.8. No.2. 75–84. pp.
http://ept.sagepub.com/content/vol7/issue3/

Hivatkozások

 1. CONCEPTA. International Research School in Conceptual History and Political Theory. E-texts and Links. 2009.
  Ed.: Martin J. Burke, Associate Professor (The City University of New York) In: wwww.concepta-net.org/link

19) A politika fogalomtörténete mint politikaelmélet (Utószó)
In Kari Palonen: Küzdelem az idővel. A cselekvő politika fogalomtörténet. 305-317. p.
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2009.

Hivatkozások

 1. Laczó Ferenc: Egy kaméleon története. Kari Palonen: Küzdelem az idővel. A cselekvő politika fogalomtörténete. Századvég. Új folyam. 57. szám. 2010.3. 175-186. A hivatkozás helye: 177. oldal.